รถรับ –ส่งนักเรียนก็อันตรายไม่แพ้กัน

รถรับ –ส่งนักเรียนก็อันตรายไม่แพ้กัน

คุณพ่อคุณแม่ควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน   เพื่อพิจารณาว่าจะใช้บริการต่อหรือไม่

  1. ข้อมูลต้องครบ      ผู้ปกครองต้องได้รับรายละเอียดการรับ –ส่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณครุ   ต้องได้รับรายงานการรับ – ส่งจากผู้ขับขี่หรือผู้ดูแลเด็ก
  2. ระเบียบต้องชัด มีเส้นทางเดินรถ  กำหนดเวลา   และลำดับการรับ-ส่งของแต่ละคนที่ชัดเจน
  3. กฎต้องเปิดเผย มีกฎการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยติดไว้ในรถให้เห็นอย่างชัดเจน
  4. รถต้องพร้อมใช้ มีการตรวจสภาพรถทุกปี  รถต้องไม่เก่าเกินไปประตู  หน้าต่างต้องใช้งานได้ดี  และต้องมีป้ายชื่อโรงเรียนอย่างชัดเจน
  5. ผู้ขับต้องขับอย่างปลอดภัย ตั้งใจมองดูเด็กๆอย่างระมัดระวังว่าทุกคนได้ลงจากรถเรียบร้อยแล้ว  พ้นจากระยะตัวรถแล้ว  จึงค่อยๆออกรถด้วยความนิ่มนวล
  6. ผู้ขับต้องได้รับการอบรมอยู่เสมอ ผ่านการอบรมการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
  7. ต้องมีผู้ช่วยดูแลเด็กประจำรถ   ที่อายุเกิน 18 ปี อย่างน้อย 1 คนและสามารถดูแลเด็กได้เป็นอย่างดี
  8. ผู้ช่วยต้องผ่านการอบรมการดูแลเด็กๆ บนรถ  และรับ-ส่งให้ถึงมือพ่อแม่อย่างปลอดภัย
  9. ติดป้ายหรือข้อความข้างรถตู้ เตือนใจให้ตรวจตราทุกครั้งว่า  “ ยังมีเด็กในรถหรือไม่  ”    “ตรวจรถให้ดีก่อนปิดล็อกทุกครั้ง” เป็นต้น

Related posts