วิทยาการคำนวน วิชาใหม่ ในหลักสูตร 2560

วิทยาการคำนวน วิชาใหม่ ในหลักสูตร 2560

Coding หรือ วิทยาการคำนวน คือ วิชาใหม่ที่ปรับมาจาก วิชาเทคโนโลยี่สารสนเทศ ได้รับการบรรจุในหลักสูตร 2560 เป็นวิชาบังคับ เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับประถม จนถึงระดับ มัธยมศึกษา โดย วิชานี้จะเปิดสอน ปีละ 4 ชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการปรับตัว ทั้ง ครูผู้สอนและนักเรียน และเริ่มเรียนแบบเต็มรูปแบบ ในปี 2564 เป็นต้นไป

วิทยาการคำนวน ไม่ใช้การเรียนเพื่อเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือ เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หากแต่เป็นการเรียน เพื่อ ฝึกระบบความคิด วิเคราะห์แยกแยะ สร้างสรรค์ คิดประยุกต์ ให้เป็น ซึ่งเป็นทักษะเหมาะสำหรับ ทุกสาขาอาชีพ ในอนาคต ยังนำไปสู่การเรียนรู้ วิชาอื่นอื่น ได้ดีขึ้น เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

รูปแบบการเรียน การสอน ออกแบบให้เหมาะ สมของแต่ละชั้นปี ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ทุกครั้งที่เรียน โดยมี แนวทางการ เรียนการสอน แยกตามแต่ละชั้นปี ดังนี้

-ป.1 เน้นในเรื่องของการคิดและแก้ปัญหา ผ่านรูปแบบต่างๆ อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์มากนัก
-ป.4 เริ่มเรียน block programming ด้วยการใช้ scratch
-พอม.ต้น ถึงเริ่มมีการใช้ภาษาอย่าง python ในระดับพื้นฐานที่ไม่ยากและซับซ้อน
-ระดับม.ปลาย จะเน้นการทำโครงงานมากกว่า

จุดประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย และ ปรับปรุงแนวคิด เพื่อนำไปสู่การฝึกระบบความคิด และการนำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

Related posts