รถรับ –ส่งนักเรียนก็อันตรายไม่แพ้กัน

รถรับ –ส่งนักเรียนก็อันตรายไม่แพ้กัน
คุณพ่อคุณแม่ควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน   เพื่อพิจารณาว่าจะใช้บริการต่อหรือไม่ ข้อมูลต้องครบ      ผู้ปกครองต้องได้รับรายละเอียดการรับ –ส่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณครุ   ต้องได้รับรายงานการรับ – ส่งจากผู้ขับขี่หรือผู้ดูแลเด็ก ระเบียบต้องชัด มีเส้นทางเดินรถ  กำหนดเวลา   และลำดับการรับ-ส่งของแต่ละคนที่ชัดเจน กฎต้องเปิดเผย มีกฎการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยติดไว้ในรถให้เห็นอย่างชัดเจน รถต้องพร้อมใช้ มีการตรวจสภาพรถทุกปี  รถต้องไม่เก่าเกินไปประตู  หน้าต่างต้องใช้งานได้ดี  และต้องมีป้ายชื่อโรงเรียนอย่างชัดเจน ผู้ขับต้องขับอย่างปลอดภัย ตั้งใจมองดูเด็กๆอย่างระมัดระวังว่าทุกคนได้ลงจากรถเรียบร้อยแล้ว  พ้นจากระยะตัวรถแล้ว  จึงค่อยๆออกรถด้วยความนิ่มนวล ผู้ขับต้องได้รับการอบรมอยู่เสมอ ผ่านการอบรมการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง ต้องมีผู้ช่วยดูแลเด็กประจำรถ   ที่อายุเกิน 18 ปี... Read More