พาราควอตและไกลโฟเซต

พาราควอตและไกลโฟเซต
ยาฆ่าหญ้า ทำไม ต้องยกเลิกการขึ้นทะเบียน พาราควอตและไกลโฟเซต เมื่อพ่นลงดินแล้ว ไม่ได้ เสื่อมฤทธิ์ ทันที สารพาราควอต และ ไกลโฟเซต มีการดูดซับได้ดีในดิน แต่มีเมือมีการใช้สารเคมีต่อเนื่องช้าๆ หลายหลายปี หรือ มีการใช้ในปริมาณมาก จนทำให้สารเคมีสะสม จนเกิดสภาวะอิ่มตัว ที่สารอินทรีย์ใในดิน organic matter จะดูดซับได้ จะเกิดการคายซับเกิดขึ้น ทำให้ให้สารเคมี ถูกชะล้าง จากดินไปสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้ พืชชนิดอื่นดูดซับสารเคมีเหล่านี้ ไปสะสมในลำต้น และเกิดการสะสมของสารเคมีเหล่านี้... Read More