วิทยาการคำนวน วิชาใหม่ ในหลักสูตร 2560

วิทยาการคำนวน วิชาใหม่ ในหลักสูตร 2560
Coding หรือ วิทยาการคำนวน คือ วิชาใหม่ที่ปรับมาจาก วิชาเทคโนโลยี่สารสนเทศ ได้รับการบรรจุในหลักสูตร 2560 เป็นวิชาบังคับ เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับประถม จนถึงระดับ มัธยมศึกษา โดย วิชานี้จะเปิดสอน ปีละ 4 ชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการปรับตัว ทั้ง ครูผู้สอนและนักเรียน และเริ่มเรียนแบบเต็มรูปแบบ ในปี 2564 เป็นต้นไป วิทยาการคำนวน ไม่ใช้การเรียนเพื่อเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือ เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หากแต่เป็นการเรียน เพื่อ... Read More