Dress Code : แต่งตัวไปงานอย่างไร

Dress Code : แต่งตัวไปงานอย่างไร
Dress Code คือ รหัส การแต่งกาย ที่มักจะมี แจ้ง มาในงาน ใหญ่ ที่มีพิธีการ อย่างเป็นทางการ มักจะระบุ ไว้เป็น หัวข้ออย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมงาน ควรให้เกียรติ สมแก่การ รับเชิญ ด้วยการ แต่งกายให้ ถูกต้อง ตาม Dress Code ดังนี้ DRESS-CODE >WHITE TIE เป็นเดรสโค้ดสำหรับงานที่มีความเป็นทางการที่สุด ซึ่งมักจะเป็นงานพระราชพิธี... Read More